Schemat szerokości dróg transportu wewnętrznego

Podstawa prawna:

  • §4 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)
  • PN-M-78010:1968P „Transport wewnętrzny. Drogi i otwory dziurowe. Wytyczne projektowania”.
  • §7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy używaniu wózków z napędem silnikowym (Dz. U. z 200 r. Nr 70, poz. 650 z późn. zm).
  • PN-EN-349+A1:2012 „Maszyny Bezpieczeństwo. Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniem części ciała ludzkiego.